• Поставяме

  ромските младежи

  на положителен път

  на развитие.

  Проектът "МИР" създава положителна

  и дълготрайна промяна в общността чрез прилагане на иновативни социални услуги.

 • За проекта

  Нашите цели, дейности и хора, за които работим

  broken image

  Какво целим?

   

  Основната цел на проекта, реализиран от фондация "Здраве и социално развитие" е разширяване на възможностите на младежи от ромската общност за професионално израстване и успешно включване в пазара на труда.

   

  Младежите са включени в интегрирана програма за развитие на социалните умения, професионално ориентиране и трудово посредничество.

   

  Проектът е с продължителност от ноември 2014 г. до април 2016 г.

  broken image

  Какви дейности?

  • Обучение по социални умения за младежите и техните родители, така че те да бъдат по-успешни в училище и на работното си място.
  • Подкрепа на пазара на труда. Младежите ще получат индивидуална помощ за работа или записване в квалификационни курсове с оглед на интересите им.
  • Обучение по предприемачество. Младежите ще се срещнат с  представители на общности на предприемачите в България и ще научат как се стартира бизнес.
  • Повишаване на капацитета на организацията за работа с младежи чрез обучение по дизайн мислене и социални иновации.
  • Анти-дискриминационна кампания по отношение наемането на работници от ромската общност.
  • Кръгла маса за изготвяне на предложение за нормативни промени с участието на различни заинтересовани страни.
  broken image

  Кой участва?

  • 72 младежи (14-19г.) и техните родители от три ромски общности – кв. “Факултета” и кв. “Филиповци” в гр. София и кв. “Изток” в гр. Кюстендил.
  • Работодатели и доставчици на квалификационни курсове
  • Предприемаческата общност на стартиращите компании в България
 • Как участват младежите?

   

  Зад изключване на младите роми от пазара на труда стоят много причини. Най-разпознаваеми сред тях са ниското образование и квалификация и дискриминативните нагласи на работодателите, които етикетират работниците от ромски произход като „неблагонадеждни”.

   

  На този фон, обаче, основната причина за изолацията остава скрита, а именно липсата на социални умения и умения за житейско целеполагане. Съществуващите мерки, предприети на правителствено ниво, не вземат предвид специфичните особености на голяма част от ромските младежи и необходимостта от инвестиция в развитието на личностния потенциал преди включването им в програми за професионално ориентиране и квалификация.

   

  Проектът МИР запълва тази празнина, като предлага иновативен подход за подкрепа на житейското планиране на ромските младежи, съчетаващ развитието на социални умения и ключови компетентности, професионално ориентиране и трудово посредничество.

   

  Развитие нa социални умения

   

  Интегрираната програма по МИР стартира с обучение по социални умения и ключови компетентности, което подготвя младежите за успешно справяне с изискванията на работодателя. Във всяка от локациите на проекта (кв. „Факултета“, кв. „Филиповци и кв. „Изток“) се провежда една обучителна група с гимназисти и една обучителна група с младежи, които са отпаднали от училище.

   

  Програмата на обучението включва теми за по-добро образование и включване в пазара на труда, семейно планиране и отговорно родителство и избягване на рискови поведения. Обучението води до устойчиво развитие на жизнени и социални умения, приложими във всички сфери на изява на личността – умения за себепредставяне, повишаване на самоуважението, управляване на времето и приоритизиране на задачи, целеполагане и др.

   

  За периода на обучението се провеждат родителски срещи с родителите на младежите за осъзнаване на значението на програмата и начините за подкрепа на подрастващите. Събират се обратни връзки от класните ръководители на учащите младежи, за да се проследи ефекта от обучението по социални умения в образователен план.

   

  Програма за професионално ориентиране

   

  Младежите, които успешно са завършили обучението по социални умения и имат нужда от подкрепа в намиране на работа се включват в Програма за професионално ориентиране, която осигурява подкрепа на младите хора в намирането на работа. За всеки участник се изготвя индивидуален план, основан на потребностите и възможностите му.

  Младежите се срещат с работодатели по време на „Ден на отворените врати“ и посещения на компании от различни отрасли. Чрез партньорство с Бюрата по труда и трудово посредничество, те увеличават шансовете си за придобиване на професионален опит, стартиране на работа или записване в квалификационен курс.

   

  Как участват работодателите?

   

  Каква е ситуацията?

   

  25% от навлизащите на пазара на труда са от ромската общност. От тях ще зависят все по-голяма част от резултатите на българската икономика и бизнес в следващите години.
  Много ромски младежи имат нужда от основни жизнени и социални умения, с които да участват успешно в работния процес и да се справят с изискванията на работодателя.

   

  Какво решение предлагаме?

   

  Ромските младежи се нуждаят от програми за развитие, които да подобрят уменията им. Ние предлагаме програма за развитие на социални и трудови умения, които са устойчиви във времето, повишават успеха на младежите на квалификационните курсове и увеличават шансовете за успешна работа.

  Програмата ще им даде следните ключови умения:

  • поставяне на цели
  • спазване на правилата
  • разпределяне на задачи
  • комуникационни умения
  • управление на времето
  • поемане на отговорност

  Каква е Вашата роля и интерес?

  • да наемете подготвени от нас млади хора;
  • да разширите своя бизнес с нови работни места;
  • да участвате в професионалното израстване на ромските младежи;
  • да използвате възможностите на програмата за допълнително обучение в социални умения на Ваши служители;
  • да ни препоръчате на Ваши партньори.
 • Анкета към работодатели

  за проучване на нагласи и потребности.

 • Моделът МИР

  Социална иновация за дълготрайна промяна - вижте как се случва тя

  broken image

  Фондация "Здраве и социално развитие" разработва и прилага успешно един от най-успешните и ефективни подходи в ромските общности - Модел за интегрирано развитие (МИР).

   

  Много организации работят по секторните проблеми – образование, здравеопазване, работа или изграждане на жилища. Ние сме убедени, че единственият възможен път напред е цялостният, комплексен подход, насочен едновременно към развитието на личността и общността.

   

  МИР е първият модел, създаден на базата на дългогодишна професионална работа в общността. Той предлага комплект от интегрирани услуги, който да реши проблема с ромската интеграция до 15 години. За разлика от класическата социална политика, която е насочена главно към хората с вече сериозни проблеми, нашите услуги се предлагат изпреварващо – много преди проблемите да станат трудно обратими. МИР допълва предприетите в момента мерки от държавните институции за интегриране на ромската общност (задължително образование, целодневно обучение, квалификационни курсове и др.) и ги направи наистина ефективни.

   

  Моделът за интегрирано развитие (МИР) е насочен към двата най-важни периода от развитието на личността и едновременно прави решими двата основни проблема – образование и работа. Програмата за деца и родители осигурява успешната интеграция в образованието, а развитието на социалните умения на юношите – много по-добро участие в трудовия пазар.

   

   

 • За нас

  Променяме и развиваме ромски общности вече 15 години.

  broken image

  Фондация „Здраве и социално развитие“ (Hesed)

  е създадена през 1998 г. и се специализира

  в разработването и въвеждането на нов подход за

  успешно интегриране на ромската общност у нас.

  broken image

  Председател на фондацията е Д-р Елена Кабакчиева.

  Екипът ни е мултидисциплинарен и мултиетнически

  и е съставен от над 40 специалиста (психолози, социални работници, педагози, медици и сътрудници от ромската общност).

 • Кампания

  Вижте кампанията ни за популяризиране на проекта в социалните мрежи.

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • Инфографики

  Кликнете върху изображението, за да видите цялата инфографика.

  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
  broken image
 • Видео

  Вижте кадри от дейностите ни с младежи, техните родители и работодатели.

  Развитие на социални умения

  Родителска подкрепа

  Програма за професионално ориентиране​

 • broken image

  Финансов донор

  Проектът „Модел за интегрирано развитие (МИР) на ромски младежи“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа
  на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
     http://www.ngogrants.bg

 • Този уеб сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "Здраве и социално развитие" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.