Return to site

Ново изследване на Евробарометър за дискриминацията

Изследването показва отношението и възприятието на европейците към дискриминация, базирана на различна основа (полова, етническа, религиозна, възрастова, на хора с увреждания, сексуална ориентация или идентичност), както и на мнението на гражданите по отношение на различните политически мерки за борба с дискриминацията. За първи път, изследването засяга приемането на специфични етнически и религиозни групи в обществото.
Проблемът с дискриминацията безспорно присъства в дневния ред на ромските въпроси. Същевременно е необходимо да бъдат насочени усилия не само към борба с дискриминацията, а и към овластяване на самите ромски общности за преодоляване на стереотипите към тях.